Digitale Handelsbetingelser

1. INDLEDNING

1.1 Disse forretningsbetingelser (i det følgende “Forretningsbetingelserne”) regulerer sammen med parternes eventuelle øvrige aftalegrundlag, herunder en evt. individuel aftale eller oplysninger fra Markant, som er angivet i tilbud, ordrebekræftelse eller lign., den mellem Markant og kunden indgåede aftale om Markants levering af ydelser til kunden.

1.2 Såfremt der er divergens mellem en evt. individuelt indgået aftale og Forretningsbetingelserne, har den individuelle aftale forrang. Dog påhviler det kunden at bevise det, såfremt kunden vil gøre gældende, at der er indgået aftale, der afviger fra Forretningsbetingelserne.

2. AFTALEINDGÅELSEN

2.1 Umiddelbart efter ordreafgivelse modtager kunden på e-mail en ordrebekræftelse, som beskriver de ydelser, kunden har bestilt. Aftale anses for indgået, når kunden har besvaret e-mailen med “OK”.

2.2 Markant forbeholder sig adgang til at annullere kundens ordre, dersom aftalen ikke som angivet i § 2.1 er accepteret af kunden senest 4 uger fra datoen for ordrebekræftelsen.

2.3 På baggrund af den indgåede aftale udarbejder Markant et markedsføringsoplæg, der fremsendes til kunden. Dersom kunden har bemærkninger eller korrekturforslag er kunden uden ugrundet ophold forpligtet til at give meddelelse til Markant herom, smh.m. § 5.3.

3. KORREKTUR OG ÆNDRINGER AF ANNONCEMATERIALE

3.1 Markant forbeholder sig ret til at ændre annoncemateriale, herunder annoncetekst og søgeord, med henblik på en løbende optimering af kampagnen.

3.2 Ønsker kunden under kampagnen at korrigere eller ændre annoncetekst eller søgeord, skal kunden rette henvendelse til Markant herom.

3.3 I forbindelse med korrektion/ændring af annoncetekst eller søgeord må kunden påregne en vis ekspeditionstid.

4. AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE

4.1 Aftalen mellem Markant og kunden er uopsigelig fra aftalens indgåelse, jf. § 2.1, og i aftalens løbetid, som fremgår af ordrebekræftelsen.

4.2 Såfremt der er indgået aftale om, at kunden skal forsyne Markant med oplysninger og/eller materiale, og dette ikke sker i henhold til aftalen og/eller inden en af Markant fastsat frist, foretager Markant fakturering af kunden, jf. § 5.3. Udebliver sådanne oplysninger og/eller materiale i mere end 30 dage fra påkrav, bortfalder Markants forpligtelse til at opfylde aftalen.

5. PRISER, FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 Prisen for den aftalte ydelse fremgår af ordrebekræftelsen, jf. § 2.1.

5.2 Markant fakturerer kunden et opstartsfee jf. kontrakten, og ved fortsættende aftaler faktureres d. 1. i hver måned forud.

5.3 Såfremt leveringen fra Markant udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden, medmindre Markant skriftligt giver meddelelse om andet, alligevel forpligtet til at foretage betaling til Markant, som om levering var sket til aftalt tid.

5.4 Betaling skal ske til den i fakturaen angivne adresse og/eller det oplyste kontonummer. Alle priser er opgivet i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er oplyst.

6. SÆRLIGE BETINGELSER VED LEVERING AF WEBLØSNINGER

6.1 Markant leverer en samlet løsning bestående af design, udvikling og implementering af en hjemmeside, domænenavn, CMS samt drift heraf hosting og support. Dette benævnes webløsningen eller produktet. Herudover kan Markant levere diverse tillægsydelser. Webløsningen giver kunden adgang til at lagre data og datafiler vedrørende kundens hjemmeside på Markant server. Kunder betaler som udgangspunkt ikke for trafik til deres websites. Medmindre andet er aftalt tillader aftalen, at trafikken svarer til 10 GB per måned. Det er således ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. Markant forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved overtrædelse af dette. Det er alene Markant, som afgør, om en overtrædelse har fundet sted.

6.2. Tillægsydelser til websiteløsninger: Ud over den af Markant leverede webløsning, tilbyder Markant en række tillægsydelser. Betingelser for levering af tillægsydelser følger betingelser for levering af webløsningen, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt.

6.3. Kundens forpligtelser: Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information, som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn, og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer, altid er korrekt hos Markant.

6.4. Markants rettigheder: Markant er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter Markants skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug. Markant er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke for domæner og servere, der efter Markants skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme. Markant er berettiget til uden varsel at nedtage eller lukke domæner og servere, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne. I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og Markant tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

6.5. Opsigelse: Efter aftaleindgåelsen er aftalen uopsigelig for kunden i de første 12 måneder, medmindre andet er aftalt skriftligt. Herefter har abonnementet en løbetid på 12 måneder og fornys automatisk efter udløb af en periode. Opsigelse skal ske inden 1 måned før udløbet af en abonnementsperiode. Markant kan opsige alle former for abonnementer med 1 måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Markant senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter abonnementet til uændret pris med de aftalte services.

6.6. Specielle indholdstyper: Erotisk, pornografisk, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, herunder billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, må ikke forefindes på nogen af Markants servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Markant vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder ovennævnte, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden.

6.7. Varsling af ændringer: Markant skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen kan være til ugunst for kunden. Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds varsel. Kunden kan opsige aftalen med Markant som følge af varslede ændringer til ugunst for kunden. Opsigelse skal ske skriftligt og senest 14 dage efter varslingen af ændringen.

6.8. Markedsføring: Medmindre andet er aftalt kan Markant i ekstern kommunikation gøre opmærksom på, at Markant har leveret løsningen.

6.9. Markants overdragelse til tredjemand: Markant er berettiget til at overdrage driften af webløsningen samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.

7. DOKUMENTATION, RAPPORTER, STATISTIKKER

7.1 Google Ads, BING og Facebook kampagner: Kampagne statistik leveres i henhold til individuel aftale i ordrebekræftelsen.

8. ANSVAR

8.1 Med de begrænsninger, der er nævnt i dette punkt og i øvrigt i Forretningsbetingelserne, har kunden ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der følger af ansvarspådragende forhold hos Markant.

8.2 Et erstatningskrav over for Markant kan aldrig overstige fakturabeløbet for ydelsen.

8.3 Markant er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i udstyr, der kan henføres til andre (herunder – men ikke begrænset til – nedetider på søgemaskiner og websites i annoncenetværket BING eller Facebook og eventuelle manglende visninger af annoncer eller sponsorerede links), ligesom Markant ikke er erstatningsansvarlig for skader og tab, som kunden måtte lide som følge af opkobling til og/eller anvendelse af internettet, herunder netværksmæssige og/eller IT-mæssige problemer. Markant er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab og tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.

8.4 Markant er ikke forpligtet til at opfylde aftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for Markants kontrol, herunder – men ikke begrænset til – brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller IT-mæssige systemer, som Markant ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

8.5 Kunden er ansvarlig for annoncekampagnens indhold. Markant kan ikke drages til ansvar, såfremt en annoncetekst eller andet måtte krænke lov eller tredjemands rettigheder.

8.6 Markant garanterer ikke, at Ads-annoncer på Google eller annoncer på BING-netværket vises hver gang et givent søgeord anvendes. Markant garanterer heller ikke, at en annonce på Facebook eller andre sociale medier er konstant synlig, da annoncerne på de nævnte netværk vises efter et rotationsprincip.

8.7 Markant er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer i standardbetingelser eller vilkår for Google Ads, BING-netværket, Facebook-netværket eller andre sociale netværk, og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forbindelse med eventuelle sådanne, således at nævnte standardbetingelser/vilkår til enhver tid overholdes.

9. MANGLER OG REKLAMATION

9.1 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden foretage skriftlig reklamation over for Markant straks efter, at kunden er – eller burde være – blevet opmærksom på manglen, idet kunden i modsat fald fortaber retten til at gøre manglen gældende.

9.2 Ingen reklamation, som er foretaget senere end 8 dage fra fakturadato, er at betragte for rettidig.

9.3 Markant er berettiget til at afhjælpe eventuelle mangler.

10. OPHAVSRET

10.1 Materiale, herunder – men ikke begrænset til – hjemmesider, web-tekster, annoncetekster etc, som er fremstillet af Markant i forbindelse med opfyldelse af aftalen med kunden, tilhører Markant, indtil betaling herfor er fuldt modtaget. Herefter overgår ophavsretten til kunden og er beskyttet af lov om ophavsret.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1 Alle tvister, som måtte udspringe af kundens aftale med Markant, skal afgøres i henhold til danske indenlandske regler og i 1. instans ved Kolding Byret.

12. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER

12.1 Disse Forretningsbetingelser, som træder i kraft den 01. juni 2023. Ændringer i forretningsvilkår vil blive informeret til alle kunder via www.markant.dk. Foretager Markant væsentlige ændringer i forretningsvilkår, som for kunden er af væsentlig forringende karakter, kan kunden opsige samarbejdet ved at informere Markant skriftligt.